Janottaako? Feeling thirsty? (FIN/ENG)

Tänään peilistä kurkisti panda. Enkä ollut edes nukkunut huonosti..

Today I saw a panda in my mirror, even though I slept alright..

Kärsimys on tunnekykyisten olentojen ongelma ja siksi yksi parhaista tavoista pumpata rahaa nykypäivänä. Ihmiskunta on kärsinyt päivästä nolla lähtien, eikä kärsimys ole katoamassa mihinkään. Päinvastoin. Kärsimyksellä talouden pyörät pyörivät näppärästi ja aina kun osatekijänä on raha, ei vahvempaa syrjäyttävää voimaa löydy mistään.

Suffering is the problem of the conscious beings and it is one of the best ways to make money now adays. Humanity has suffered from day zero, and suffering is not going to disappear anywhere. Vice versa. With suffering, economys wheels rotate neatly and whenever the component is money, there is no stronger power to displace that.

Ulkonäössä riittää median mukaan loputtomasti kärsittävää. Kärsitkö, tummista silmänalusista, shoppailuriippuvuudesta, ”kuolleen takapuolen syndroomasta” , tunnesyömisestä? Siis ”kuolleen takapuolen syndrooma”? Mikä?? Sattuuko se? Yhtä paljon kuin tummat silmänaluset. Entäs jenkkakahvat ja selluliitti? Seuraavaksi mietitään mistä ulkonäköpaineet ovat peräisin..

According to media there is endlessly things to suffer in your appearance. Do you suffer from dark circles under your eyes, shopping addiction, “the syndrom of dead butt” or emotional eating? Really,  the “the syndrome of dead butt”?? Does it hurt? Just as much dark circles under your eyes. How about spare tyres and cellulite? Next, we are thinking that where did all those appearance pressures come from..

 

Ulkonäköpaineet ovat yksi median lempi keinoista herättää tyytymättömyyttä ja sen avulla kärsimystä. Ketään ei toivottavasti oikeasti satu tummat silmänaluset. Eikä maailmassa ennen valokynää kukaan edes osannut kaivata sellaista. Paineen alla ihminen on heikko ja kun liha on heikkoa on siihen helppo tarttua. Tyytymättömyydellä luodaan kärsimystä. Tarvitaan ratkaisu, joka usein herättää meissä uuden kärsimyksen. Latteat ja kiillottomat hiukset?

Appearance pressures are one of media’s favorite tools of generating dissatisfaction and suffering. No one really gets hurt of dark eyes. And in the world before concealer nobody even knew to need that. Under pressure the man is weak and when the meat is weak it is easy to take control of it. Dissatisfaction creates suffering. We need a solution for the problem but unfortunately it often raises new suffering. Flat and not shiny hair?

 

Tähän kärsimykseen ei tehoa mikään kaupan hyllyltä löytyvä “ratkaisu”. Ratkaisulla kärsimys yleensä vain kasvaa tai hetkellisesti muuttaa muotoaan. Parhaassa kierteessä elintarvike- ja lääketeollisuus sparraavat toinen toisiaan luomaan lisää kärsimystä. Ikuinen kierre ja viivan alle jää aina vain suurempi ja suurempi luku. Kansa kärsii ja talous kukoistaa. Paineet kasvaa ja voidaan huonosti. Tyytymättömyys vie vallan.

That kind of suffering goes off by any “solution” found on the retail shelves. By ”solution”, the suffering usually only grows or changes momentarily. In the worst case the food and pharmaceutical industry just help each other to create more suffering. People are suffering and the economy is booming. Pressure increases and people are not feeling well. Dissatisfaction takes control.

Kärsimys on vahva sana ja sitä surutta viljellään ympäri mediaa. Mediassa kärsimys leviää lumipalloefektinä, eikä vyöryä saa pysäytettyä muu kuin oma järki. Jos tummista silmänalusista kärsitään niin millaista kärsimystä on nälänhätä ja imeväiskuolleisuus? Ehkä en sittenkään kärsi mistään.

Suffering is a strong word and media uses it all the time without caring about the actual meaning of the word. Suffering spreads like a snowball effect, and no one can stop the curb except your own mind. If people are suffering from dark eyes, what kind of suffering is the famine and the infant mortality? Maybe I´m are not suffering from anything.

Budhalaisuudessa kärsimys on keskeistä. Dukkhaa (kärsimystä) on kolmenlaista, joista yhtäkään ei alunperin luotu tummille silmänalusille. Buddhan mukaan kärsimys on itsekäs halu ja jano. Se on sairaus, josta voidaan parantua.

In Buddhism, suffering is one of the main points of the religion. There are three types of Dukkha (suffering), none of which was originally created for dark eyes. According to the Buddha, suffering is a selfish desire and thirst. It is a disease that can be healed.

Yksi kärsimyksistä on aistinautintojen jano, joka viittaa aistillisten nautintojen, kuten maukkaan ruuan janoamiseen. Olemisen jano viittaa kaipuuseen elää ikuisesti tai olla jotakin muuta, kuin tällä hetkellä on. Olemattomuuden jano puolestaan viittaa janoon päästä eroon jostakin mitä on.

One of the sufferings is the thirst of the senses, which refers to the temptation of pleasures, for example tasty food. Second one is the thirst of being. It means to long to live forever or to be something else than you are right now. The third thirst is for innocence which means the want of getting rid of something.

Tällä filosofialla ulkonäköpaineet ovat jano. Jano, johon media tarjoilee meille suolavettä. Jano kasvaa juodessa ja jälleen huomaa kärsivänsä sisäreisien rasvakudoksesta, kuivista silmistä tai D-vitamiinin puutteesta. Kukaan ei kuitenkaan kenenkään kurkusta vettä alas kaada ja jos kaataa niin aina on mahdollista sylkäistä pois. Sinä päätät.

With this philosophy, the appearance pressures are one kind of thirst. The thirst where the media serves us salt water. The thirst grows by drinking and again you will find yourself suffering from the fat on your inner thights, dry eyes, or the lack of vitamin D. However no one throws the water down of your throat or if someone does that it is always possible to spit it out. You decide.

Rakkaudella, Dora

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *